Lise Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler insan yaşamının başladığı ilk günden itibaren bireylerin kendini ve içerisinde bulunduğu çevresel şartları anlayarak, özümseyerek hayata karşı bir duruş kazanması ve bunu değişen yaşam koşullarına uygun bir şekilde geliştirerek bir yaşam biçimine dönüştürmesi adına eşsiz bir öneme sahiptir.

Hızla küreselleşen dünyamızda, bütün mesleki alanlarda, değişimin bilimi olan Sosyal Bilimler öğrencilerin toplum değişimi ve gelişiminin çeşitli boyutlarına uyum sağlayabilmesini amaçlamaktadır.

Bu bağlamda her bir sosyal bilimler dalı kendi yöntem ve teknikleriyle bilim ve sosyal dünyada üretken olup, gerçekçi bir yapıda gelişimini sürdürmektedir. Bu durum öğrencilerin, dünyanın gelişimini ve bu gelişimi bilim ile sentezleyebilmesi önemli çalışmaları ve araştırmaları gerektirmektedir.

Bu amaçlar çerçevesinde Bilim Vadisi Okulları öğrencilerinin yaşadığı dünyayı farklı açılardan en iyi şekilde anlaması ve özümsemesi için modern, sorgulayıcı, araştırmacı bakış açısıyla yetişmeleri sosyal bilimler bölümünün temel anlayışı olmuştur.

Bölüm çalışmalarımızla öğrencilerimizin;

  • Atatürk ilke ve inkılaplarına, demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı,
  • Geçmişten günümüze meydana gelmiş toplumsal olayları anlayan, yorumlayabilen ve ilişkilendirebilen,
  • Dünyadaki ekonomik, politik, sosyal, kültürel gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkilerini anlayabilen ve yorumlayabilen,
  • Geçmişte ve günümüzde meydana gelen ve geleceği etkileyen önemli olayları kavrayabilen,
  • Çevre bilincine sahip, kültürel değerlerini bilen ve bunlara sahip çıkan,
  • Özgür düşünce ile eleştirel ve analitik düşünebilme, tartışma, analiz etme, yorumlama özelliklerine sahip,
  • Sorun çözme ve karar verme becerileri gelişmiş,
  • İletişimin insan ve toplum hayatındaki önemini kavramış,
  • İnsan ve toplum hayatında var olan değişim ve gelişimin sürekliliğini fark ederek buna uyum sağlayan, değişime açık bireyler olarak yetişmeleri diğer önemli hedeflerimizdir.